Naam van de instelling

Stichting Cherry

RSIN/Fiscaalnummer

853027213

Adres

Wilhelminakade 525
3072 AP Rotterdam

Doel

Stichting Cherry heeft als doelstelling het bevorderen van de duurzaamheid van de productie van landbouwproducten met het oog op het beleveren van gezonde, veilige en verse producten op de meest duurzame manier (zie art 3., eerste lid van de statuten van Stichting Cherry).
Het bestuur van Stichting Cherry is van mening dat zij net (het realiseren van ) deze doelstelling het algemeen nut dient.

Beleid en feitelijke werkzaamheid

Het beleid is erop gericht uitvoering te geven aan de doelstelling.
De feitelijke werkzaamheden van Stichting Cherry zullen onder meer bestaan uit:

  1. Financiële ondersteuning van projecten die zien op maatschappelijk verantwoord ondernemen in de land- en tuinbouwsector;
  2. Financiële ondersteuning van educatieve projecten ter bevordering van verantwoorde consumptie van land- en tuinbouwproducten en terugdringen van voedselverspilling;
  3. Financiële ondersteuning van distributie van land- en tuinbouwproducten aan voedselbanken;
  4. Financiële ondersteuning ter bevordering van het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouwsector;
  5. Financiële ondersteuning ter bevordering van het verhogen van de industrienormen en standaarden, dan wel het bewustzijn (een woord) daarvan.
Bovenstaande opsomming van projecten is niet limitatief.

Bestuurders(m.i.v. 01-09-2016)

Het bestuur wordt gevormd door:

  1. Pieters, Emile Jaap: Voorzitter
  2. de Grauw, Marinus Pieter: Penningmeester
  3. Jagtenberg, Aebe Jan: Secretaris

Beloning van de bestuurders

De bestuurders van Stichting Cherry ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. (zie art. 7, derde lid van de statuten van Stichting Cherry).

Activiteitenverslag

Zoals bij oprichting verwacht, is Stichting Cherry vanaf 2016 daadwerkelijk financieel in staat om aan haar doelstellingen te voldoen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in donaties van Stichting Cherry ten behoeve van de volgende projecten:

Dagen Zonder Vlees
Voor dit project heeft de Stichting een bijdrage geleverd teneinde een lespakket te ontwikkelen en implementeren dat geschikt is voor alle graden van het secundair onderwijs en voor de 3de graad van het lager onderwijs in België. Wenst uw onderwijsinstelling van één van deze lessen een Word-exemplaar te ontvangen voor eventuele leerlingenblaadjes? Dit kan worden aangevraagd via scholen@dagenzondervlees.be.

Groente & Fruit Brigade
Dit project is een initiatief van de Stichting Groente & Fruit voor Voedselbanken om meer verse groente en fruit ter beschikking te gaan stellen. De bijdrage van Stichting Cherry is gedaan ten behoeve van de externe logistiek.

Stichting Kromkommer
Stichting Kromkommer beoogt een lesprogramma te ontwikkelen voor basisscholen over ‘kromme’ groenten en fruit met als doel de kwaliteitsperceptie van groente en fruit te veranderen en bewustwording aangaande voedselverspilling te vergroten. ‘Krom’ omdat groente of fruit fysiek soms afwijkend is van het ideaalbeeld, maar vooral ’krom’ omdat deze producten worden verspild waarvan met de smaak en kwaliteit niets mis is.

Financiële verantwoording

De eerste financiële verantwoording zal per einde 2014 worden opgesteld.

Verkorte staat van Baten en Lasten 2014.

Download hier het PDF bestand

Jaarrekening 2015

Download hier het Excel bestand

Jaarrekening 2016

Download hier het PDF bestand

Jaarrekening 2017

Download hier het PDF bestand

Jaarrekening 2018

Download hier het PDF bestand

Jaarrekening 2019

Download hier het PDF bestand

Jaarrekening 2020

Download hier het PDF bestand

Beleidsplan Stichting Cherry

Download hier het PDF bestand